Meditace

zpět menu
Dar vdovy Mk 12, 41-44 (Lk 21, 1-4)

Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince, dohromady čtyrák. Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku: dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa.“


Blanka

Dar vdovy - dala všechno co měla - všechny svoje jistoty, všechno zabezpečení - nemyslím si, že by nás Ježíš tímto chtěl nabádat, abychom veškerý majetek dali do chrámové pokladnice a stali se bezdomovci. Ale pochválil paní, která všechny svoje jistoty, všechno zabezpečení dává a stává se závislá jen na Bohu. Vždyť, na co se tady opravdu můžeme spolehnout?


T.I.

Tento podnět k rozjímání jsem si vypůjčila a protože se mi moc líbí, dovoluji si ho připomenout." Povšimněme si jednoho drobného detailu. Chudá žena do pokladnice vhazuje nikoli jeden dvacetník, nýbrž dva desetníky. Z vnějšího pohledu to na situaci nic nemění. Vdova si ovšem musela vybrat, zda vhodí pouze jeden penízek, nebo oba. A protože dala všechno co měla, musela se ve svém srdci rozhodnout, že dá Bohu vše a svěří svou budoucnost do jeho prozřetelnosti." A to je myslím to podstatné na čem záleží - svěřit Bohu sebe.


Tonda

Dary Bůh posuzuje relativně, podle postavení jednotlivce. To je dobré.
Trochu bych úvahu rozšířil o to, co by se mohlo v církvi zlepšit ohledně darů. Církev nás vybízí, posílejte peníze, ale jak s nimi naložit, se nás laiků už neptá. Velké peníze dostává od státu, vedení církve si s nimi dělá co chce, jako kdyby církev byla jen Biskupská konference.
Někde jsou farní rady, kde se prodiskutuje, na co se bude vybírat. Jinde nejsou a vše je na libovůli kněze a to není dobré. Uvítal bych účelové transparentní účty i ve farnostech, aby človek viděl na co přispívá a aby aktuální stav účtů bylo vidět na internetu. Vikariátní účetní by měla zaslat farnosti měsíční výpis výdajů na přispívané účely. I to by mělo být na internetu. Tímto by se zvýšila důvěryhodnost sbírek, zapojení laiků do života farnosti. Přispíval bych na to, co považuji za důležité a ne na to, co považuje za nedobré.
zpět menu