Meditace

zpět menu
Ježíš před Pilátem Mk 15, 1-5 (Mt 27, 2 a 12-13,, Lk 23, 1-3,, J 18, 28-38)

A hned zrána se poradili velekněží, starší a zákoníci, celá rada; spoutali Ježíše, odvedli jej a vydali Pilátovi. Pilát se ho otázal: „Ty jsi král Židů?“ On mu odpověděl: „Ty sám to říkáš.“ Velekněží na něj mnoho žalovali. Tu se ho Pilát znovu otázal: „Nic neodpovídáš? Pohleď, co všecko na tebe žalují!“ Ježíš však už nic neodpověděl, takže se Pilát divil.


A.D.

Ježíš všechno odevzdal do rukou svého Otce. Nebránil se. Máme i my tu sílu odevzdat vše do rukou Božích když sami nevidíme žádné východisko a uvěřit, že Jeho řešení je pro nás to nejlepší?


Tonda

Náboženská složka (velekněží, starší a zákoníci) předávají Ježíše mocenské složce (prokurátorovi Pontiu Pilátovi). Proč? Protože Ježíše chtějí zabít, ale sami na to nemají pravomoc, hrdelní tresty smí vynášet jen prokurátor - zástupce Římské říše. (Pontius Pilát, pátý prokurátor v Judsku r. 26 - 36/37, římským císařem byl tehdy Tiberius r. 14 - 37). Tato událost se stala v pátek ráno, asi 7. dubna roku 30.
zpět menu