Meditace

zpět menu
Narození Ježíšovo Lk2,1-20

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.“


T.I.

Narození Ježíšovo je nepochybně nejvýznamnější událostí lidských dějin. V Lukášově evangeliu je doložena i historickými údaji o lidech, místě,čase (Augustus, Quirinius - Nazaret, Betlém - konal se první majetkový soupis). Ježíš - Bůh, se narodil do našeho světa jako člověk, aby přinesl lidem Boží slovo, byl nám blíž a dal našim životům smysl. A tak kromě tradičního prožívání Vánoc si opět budeme připomínat všechna znamení a úkazy, které narození Ježíše Krista provázely a budeme přemýšlet o všech těch tajemstvích. Vždyť proto mají Vánoce své "tajemné kouzlo".


Olda

Tento notoricky známý příběh známe z mnoha podání a ztvárnění v podobě hraných, zpívaných, kreslených a jiných provedení, že již ho možná vnímáme víceméně folklórně a jeho každoroční připomenutí ani hlouběji neprožíváme a přehlížíme nejdůležitější poselství na konci příběhu samého ,, Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom". Asi bychom neměli ,, rozvažování " odložit zase až za rok, ale uvědomovat si, že narozený Kristus je mezi námi v každé chvíli.


Tonda

Situace ze začátku úryvku je podobná dnešku. Vláda vydá zákony, stojíme fronty s daňovým přiznáním na finančním úřadě. Tenkrát sčítání za účelem výběru daní, dnes daňové přiznání za účelem výběru daní. Přeplněné město, není možné sehnat nocleh, i dnes, když nocleh nemáte objednán, těžko se shání na poslední chvíli. Dnes už nikoho neubytují v chlévě. I když v seníku se spí lépe než ve stanu, není tam k ránu taková zima. Takže v chlévě, na seně, nemusela být velká zima a hlavně bylo tam soukromí. Dále už podobnost končí. Pastýře dnes už u nás neznáme. No a anděl, andělské zástupy, to už je mimo naši zkušenost. Pastýři z andělů ani moc vyvedeni z míry nebyli, asi se tenkrát zjevovali častěji, než dnes. To hlavní, vtělení Boha, je skromné, nenápadné, bez okras, bez fanfár, hluboce lidské.

Myslím si, že by se katolická církev měla betlémem inspirovat. Být skromná v materiálních projevech, ale obsažná v duchovních nabídkách. Pak bude i více věrohodná. Pozitivní inspirací může být Komunitní centrum Matky Terezy, samozřejmě v menším, přiměřené počtu věřících. Bez monumentálnosti, i věže a zvony jsou vyhozené peníze, ale raději je vložit do meditační zahrady (viz. Hruškova zahrada v Plzni) a do hřišť. Vytvořit prostory, kde by mohla scházet a tvořit společenství.


zpět menu