Meditace

zpět menu
Nutnost bdělosti Mk 13, 32-37 (Lk 21, 34-35)

O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec. Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách: než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno; aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde. Co vám říkám, říkám všem: Bděte!“


T.I.

Jak se zachovat, aby nás to neoslabilo, nepohltilo ? Opřít se o to , co je stálé a to je Boží slovo. Čerpat z něj sílu, nechat se jím vést, modlit se. Připomínat si slova ap. Pavla z druhého listu Timoteovi: " Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy."


Tonda

Snažím se žít, že jsem stále s Bohem. Bůh je všudypřítomný, jako vzduch kolem mne. Jsem chrámem Ducha svatého. Ducha svatého jsem přijal při křtu, při biřmování, při svátosti manželství. Vím, že mě Bůh má rád. Tak čeho bych se bál.
zpět menu