Meditace

zpět menu
Propuštění Barabáše Mk 15, 6-14 (Mk 27, 15-23,, Lk 23, 18-23,, J 18, 39-40)

O svátcích jim propouštíval jednoho vězně, o kterého žádali. Ve vězení byl mezi vzbouřenci, kteří se při vzpouře dopustili vraždy, muž jménem Barabáš. Zástup přišel Piláta požádat o to, v čem jim obvykle vyhověl. Pilát jim nato řekl: „Chcete, abych vám propustil židovského krále?“ Věděl totiž, že mu ho velekněží vydali ze zášti. Velekněží však podnítili zástup, ať jim raději propustí Barabáše. Pilát se jich znovu zeptal: „Co tedy mám učinit s tím, kterému říkáte židovský král?“ Tu se znovu dali do křiku: „Ukřižuj ho!“ Pilát jim řekl: „A čeho se vlastně dopustil?“ Oni však ještě víc křičeli: „Ukřižuj ho!“


Tonda

Proč byl Ježíš ukřižován?

Prostý lid z širokého okolí Ježíše vyhledával. Myslím si, že především z důvodu uzdravování z nemocí, v druhé řadě pro jeho nový výklad Zákona (tedy Starého Zákona - Thóry a Proroků) a jeho nové učení.

Římskou moc Ježíš nezajímal, Herodesovskou také ne. Vidíme, že nijak nezasahovala při Ježíšově učení a souvisejícím putování a srocování lidí. Viz nasycení 5000 a 4000 mužů, ženy a děti nepočítaje. Sám Pilát (zástupce Říma) se snaží při výslechu Ježíše osvobodit a propustit. Herodes Atipas (vládce Galileje) vidí v Ježíši atrakci, který mu předvede nějaký zázrak.

Velekněžím, starším a zákoníkům vadil Ježíš velice. Jsou jedinou složkou v Palestině, které vadí. Proč? Protože vykládá Bibli úplně jinak než oni. Ukazuje, že on je Mesiášem předpovězeným v Zákoně. Přináší nové učení jako ten, kdo má moc. Ještě nikdo je takto neučil. Učení podporuje uzdraveními a zázraky. Náboženská moc se cítí vrcholně ohrožená, že je už nebude nikdo poslouchat a živit je. Rozhodnou se pro Ježíšovu smrt. Všechny prostředky jim jsou dobré k dosažení cíle. Podplacení Jidáše, zverbování zatýkajících, sehnání křivých svědků, podnícení křiklounů před Pilátem, nátlak na Piláta, aby ho odsoudil. Ježíš to nechává, aby se náboženská moc ukázala v plném světle, co je zač a čeho je schopná.
zpět menu