Meditace

zpět menu
Uschlý fíkovník Mk 11,20-26 (Mt 21,19-22)

Ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl: „Mistře, pohleď, fíkovník, který jsi proklel, uschl.“ Ježíš jim odpověděl: „Mějte víru v Boha! Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení.“ Jestliže však vy neodpustíte, ani váš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení.


Olda

Možná, že na nespravedlivě prokletém fíkovníku ( vždyť nebyl čas fíků ) nám chce Ježíš ukázat nejen sílu modlitby, ale i slova. Sílu modlitby a víry ukazuje na hoře svrhnuté do moře, ale zároveň varuje před zlými slovy ( co proti druhým máte), neboť zlá slova možno chápat jako jakousi negativní modlitbu a tu může k naší vlastní škodě vyslyšet ten Zlý. Proto je nutné odpouštět, aby byly vyslyšeny jen dobré modlitby a Otec nám mohl odpustit.


A.D.

My v duchu víme, že Bůh je všemohoucí, ale stejně nás trápí pochybnosti, jestli vyslyší zrovna tu naši modlitbu a naše prosby. Je třeba odpouštět a svěřit svůj osud do milosrdných rukou našeho milujícího Otce.


T.I.

Uschlý fíkovník nám může být symbolem a připomínkou toho, že z Boží vůle se může stát cokoli. A člověk, který má pevnou víru a Bohu důvěřuje dokáže s Boží pomocí a pod jeho vedením překonat v životě neuvěřitelné bouře a vytvořit v různých oblastech života úžasné věci. Nezbývá než citovat:" Mějte víru v Boha!"


Tonda

Věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno - je velmi uklidňující. Samozřejmě, někdy prosíme za nesmysly, aniž si to jsme schopni uvědomit. Je to dáno lidským omezeným poznáním. Dostaneme to, ale jinak, pro nás v lepší formě. Asi jako když dítě prosí, aby mohlo jít uprostřed frekventované silnice. Také neví, že prosí o hloupost. Neumím ale pochopit, lidi kteří prosili o život při neštěstích (koncentráky, války, zemětřesení, nemoci), život nedostali. Tvrdit, že dostali život věčný mi připadá dost tvrdé.
zpět menu