Meditace

zpět menu
Vyhnání prodavačů z chrámu Mk 11,15-19 (Jn 2,13-25,,Mt21,12-13,,Lk19,45-48)

15 Přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří,
     zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů;
16 nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím.
17 A učil je: „Což není psáno: ‚Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy‘?
     Vy však jste z něho udělali doupě lupičů.“
18 Velekněží a zákoníci to uslyšeli a hledali, jak by ho zahubili; báli se ho totiž,
     protože všechen lid byl nadšen jeho učením.
19 A když nastal večer, vyšel Ježíš s učedníky z města.


A.D.

Můj dům je domem modlitby. Kolik kostelů je dnes zavřených, do některých se lidé dostanou jen na bohoslužbu nebo po zaplacení vstupného, do kolika chrámů chodí jen turisté obdivovat umění a chovají se tam nedůstojně. Jak krásné je si v tichu a šeru sednout do lavice a rozjímat a v duchu rozmlouvat s Bohem. Ale nemusíme zoufat, celá země je přece nádherný Boží chrám a umí nám ukázat krásu Božího stvoření. I v přírodě se dá rozjímat a rozmlouvat s Bohem.


Tonda

Směnárníci a prodavači obětních zvířat se nacházeli na vnějším nádvoří chrámu, tzv. nádvoří pohanů. Nabízeli poutníkům, přicházejícím do chrámu, potřebná obětní zvířata, měnili římské peníze za peníze použitelné na dar v chrámu. Jejich služba pro poutníky, hlavně z daleka, byla jistě vítaná, ale na druhou stranu, byla asi předražená a mohla se konat mimo chrám. Hlavními viníky, že se prodej konal v chrámu, vidím velekněze a zákoníky, kteří ho podporovali či povolili či tolerovali. Ježíš byl současně Bohem i člověkem. Někdy se více projevovala Boží podstata, např. při uzdravování, kříšení z mrtvých, předpovídání budoucnosti, jindy lidská podstata jako např. zde, kdy se dovedl pěkně rozlobit a rázně konat. Pro mne z toho plyne poučení, že některé problémy lze řešit modlitbou a jiné konáním.


T.I.

Chrámy byly budovány s  pevnou vírou v Boha pro celé generace věřících jako místo pro hlásání Božího Slova, modlitby, rozjímání, pokání . . .  Neměly by se tedy v žádném případě znesvěcovat využíváním k jiným cílům.  V Janově evangeliu hovoří Pán Ježíš o chrámu a má na mysli lidské tělo - naše srdce by mělo být domem Božím.


zpět menu