Meditace

zpět menu
Zatčení Mk 14, 43-52 (Mt 26, 47-56,, Lk 22, 47-53,, J 18, 1-11)

Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z Dvanácti. Velekněží, zákoníci a starší s ním poslali zástup, ozbrojený meči a holemi. Jeho zrádce s nimi domluvil znamení. Řekl: „Kterého políbím, ten to je; toho zatkněte a pod dozorem odveďte.“ Když Jidáš přišel, hned k Ježíšovi přistoupil a řekl: „Mistře!“ a políbil ho. Oni pak na něho vztáhli ruce a zmocnili se ho. Tu jeden z těch, kdo stáli kolem, tasil meč, zasáhl veleknězova sluhu a uťal mu ucho. Ale Ježíš jim řekl: „Vyšli jste na mne jako na povstalce s meči a holemi, abyste mě zajali. Denně jsem učíval u vás v chrámě a nezmocnili jste se mne. Ale je třeba, aby se naplnila Písma!“ Všichni ho opustili a utekli. Šel za ním nějaký mladík, který měl na sobě jen kus plátna přes nahé tělo; toho chytili. On jim však nechal plátno v rukou a utekl.


A.D.

Kolikrát lidé líbají pokrytecky Ježíšův Kříž a ve skutečnosti Pána svým chováním zrazují. Kolikrát také my zbaběle utečeme, když začne jít do tuhého.


Tonda

Ježíš koná tak, jak bylo napsáno v Písmech, co o něm napsali proroci. I ocenění Ježíše 30 stříbrnými je proroctvích. Měl Jidáš možnost konat jinak, když už jeho jednání je proroctvích? Kdyby Ježíše neoznačil, asi by si na Ježíše počíhali, když chodil na noc do Betánie. Protože Ježíš chodil oblečený jako apoštolové, nemohli ho za svitu luceren poznat. V noci by je zatkli asi všechny, i apoštoly a za denního světla by už Ježíše poznali. Vždyť si ho mohli prohlédnout v chrámě, kde denně učil.
Ježíš denně učil v chrámě, to je asi 3 roky. Nejsme příliš fascinováni Ježíšovým ukřižováním ( Velikonoce - největší křesťanské svátky, v každém kostele je křížová cesta) a jeho tříleté učení je až druhořadé? Nemělo by to být naopak?
Jan píše, že Ježíš věděl všecko, co ho má potkat. Když si volil apoštoly věděl, že ho Jidáš zradí. Mohl si vybrat někoho jiného, přesto to neudělal.
zpět menu