2. Pastorační rada farnosti (Prf)

23.12.2001 - 23.12.2005
Dne 9.12.2001 proběhly ve farnosti Velké Poříčí modifikované volby Pastorační rady farnosti. Zvolena byla 14-ti členná PRF na funkční období r. 2002 - 2005. Členové PRF byli uvedeni do funkce předsedou PRF P. Ladislavem Šidákem a před farním společenstvím dne 23.12.2001 složili slib.
2. Pastorační rada farnosti Velké Poříčí
zleva: Ing. Antonín Krmaš, Hana Hofmanová, Milan Domek, Jan Matoušek,
Pavel Šplouchal, Jiří Linhart, Stanislav Kaválek, Pavel Šimek, Ing. Antonín Šimek
chybí: P. Ladislav Šidák, Václav Cvejn, MUDr. Jan Král, Jaromír Pacner, David Krmaš
foto 25.5.2003
Za toto období se farníkům za vedení rady podařilo:

2002
- volba funkcionářů: místopředseda Šimek, pokladník Matoušek, mluvčí Krmaš, přepis zápisů Linhart
- katalogizace knih farní knihovny
- na faře probíhal zdravotní kurz pro skautské činovníky z okresu Náchod
- rozšíření pracovních ploch v klubovně o 2 stolní desky
- p. Beran se synem provedli opravu a nátěry stříšek a okapů na kostele
- odeslán dopis na biskupství, vyjadřující nesouhlas se záměrem biskupství prodat faru.
   Dopis podepsala Prf, Erf a 132 občanů obce.
- osloveny 4 firmy k podání cenových nabídek na realizaci plynofikace kostela, vybrána firma Monta
- v parčíku u kostela se uskutečnilo Podzimní setkání - farní den
- do sákristie se kupuje nová skřiň,
   původní se nechává truhlářsky upravit a stěhuje do zpovědní místnosti
- úklid půdy kostela
- uvedení topení do provozu a úklid kostela
- řešen pronájem přízemí fary
- na podnět OÚ zajištěn odborný návrh na prořez parčíku před kostelem
- založeno fotoalbum farnosti a vydán občasník
- v parčíku u kostela se hraje 5. živý betlém

2003
- zakoupen mobil kostelníkovi
- z důvodu prosaku kondenzátu spalin, vyvložkován komín na faře
- autobusová pouť farnosti do Wambeřic a Kladska
- v přízemí fary upraven skládek farnosti - nový vchod
- Rozloučení s prázdninami - farní den 23.8.
- prodej akumulačních kamen z kostela
- kolaudace plynového topení
- asanace zdiva v kostele do výše 130 cm firmou Pronto
- malování kostela firmou Koutský
- generální úklid kostela
- doplnění Prf paní Hanou Térovou
- přepis zápisů bude zajišťovat nadále p. Matoušek
- v parčíku u kostela se hraje 6. živý betlém

2004
- zhotovení podstavců pod sochy z bočních oltářů
- výměna rozvaděčů 2 zvonů a digitálních spínacích hodin
- do kostela zakoupen nový vysavač
- napadené harmonium červotočem, odstraněno z kostela
- cestička k sákristii byla osázena buxusem
- devocionálie byly zdokumentovány
- zadána výroba nožiček k lavicím
- úpravou dveří zajištěna ventilace předsíňky kostela
- v parčíku u kostela se hraje 7. živý betlém

2005
- vydán nástěnný kalendář farnosti Velké Poříčí
- u kostela byla zabetonována nová kovová vývěsní dvojskřiňka pro farnost a KDÚ-ČSL
- farníci chemicky ošetřují dřevěný mobiliář kostela proti červotoči
- sákristie se vybavuje novou odkládací závěsnou skřiňkou
- dne 28.8. se v parčíku u kostela koná 5. farní den
- zhotovení větracího otvoru v kněžišti a oprava malování tamtéž
- farníci vyměňují nožičky u lavic
- nejnutnější oprava varhan
- kostel je vybaven novou ozvučovací technikou
- v parčíku u kostela se hraje 8. živý betlém


zpět menu


.